Thông báo

TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

GIA SƯ 60 AN SƯƠNG

THÔNG BÁO
THỜI GIAN LÀM VIỆC:
TỪ THỨ HAI ĐẾN CHỦ NHẬT
Sáng   từ 7h đến 11h30
  Chiều  từ 13h30 đến 19h

Mong Giáo viên - Sinh viên liên hệ đúng thời gian trên

 

backtop